Facebook
de
PL

Tłumaczenia

“Kiedy Tomasz Konieczny zagrał w filmie u Andrzeja Wajdy, poczuł, że dobrze wybrał, ale dziś na najlepszych scenach i estradach Europy robi błyskotliwą karierę w zupełnie innym fachu…”

RZECZPOSPOLITA, 29.12.2012

“Tomasz Konieczny podbił Chicago. Prasa amerykańska niesłychanie zgodnie chwali premierę „Wozzecka” w Lyric Opera w Chicago i odtwórcę tytułowej roli – Tomasza Koniecznego”

RZECZPOSPOLITA, 10.11.2015

“Tomasz Konieczny zebrał entuzjastyczne recenzje po debiucie w roli Wotana w dwóch pierwszych częściach „Pierścienia Nibelunga” Wagnera w wiedeńskiej Staatsoper. Austriacka prasa pisze o polskim śpiewaku, że jest fantastyczny, imponujący i perfekcyjny.” RZECZPOSPOLITA, 20.06.2013

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
HOLLÄNDER MONOLOG – MONOLOG HOLENDRA

Die Frist ist um – Termin upłynął
Und abermals verstrichen sind sieben Jahr – I po raz kolejny skreślono siedem lat
Voll Überdruss wirft mich das Meer ans Land – Pełne niesmaku wyrzuca mnie morze na ląd
Ha, stolzer Ozean – Ha, dumny oceanie!
In kurzer Frist sollst Du mich wider tragen – Niebawem bedziesz mnie musiał znów unieść
Dein Trotz ist beugsam – Twój sprzeciw jest zmienny
Doch ewig meine Qual – Jednak wiecznym – moje cierpienie…

Das Heil, das auf dem Land ich suche – Zbawienie, którego szukam na lądzie,
Nie werd ich es finden – Nigdy go nie znajdę

Euch des Weltmeers Fluten bleib ich getrue – Wam – przypływom świata mórz pozostanę wierny
Bis eure letzte Welle sich bricht – Póki wasza ostatnia fala się nie przełamie
Und euer letztes Naß versiegt – I póki wasza ostatnia wilgoć nie przepadnie.

Wie oft in Meeres tiefsten Schlund – Jak często w morza najgłębszą otchłań
Stürzt ich voll Sehnsucht mich hinab – Pełen tęsknoty się rzucałem
Doch ach, den Tod – ich fand ihn nicht – Jednak, ach, śmierci – tej nie znalazłem
Ha! Wo der Schiffe furchtbar Grab – Ha! Gdzie statków straszliwy grób
Trieb mein Schiff ich zum Klippen Grund – pędziłem tam mój statek wprost na denną rafę
Doch ach! Mein Grab – es schloß sich nicht – Jednak ach! Mój grób się nie domknął

Verhönend droht ich den Piraten – Szydząc, groziłem piratom
Im wilden Kampfe hofft ich Tod – Na, w dzikiej walce, śmierć mając nadzieję.
– Hier! – rief ich – Zeige Deine Taten! – – Tu! – wołałem – pokaż co potrafisz!
Vin Schätzen voll ist Schiff und Boot – Pełen bogactw jest statek i łódź…

Doch, ach!, des Meers barbarscher Sohn – Jednak, ach!, mórz najbardziej barbarzyński syn
Schlägt bang das Kreuz – załamuje lękliwie swój maszt.

TANNHÄUSER (3. AKT – SCENA 2.)
WOLFRAM – PIEŚŃ DO GWIAZDY

Wie Todesahnung. Dämmrung deckt die Lande – Jak przeczucie śmierci. Zmierzch pokrywa ziemię
umhüllt das Tal mit schwärzlichem Gewande – Zasnuwa dolinę czarniejącą szatą
Der Seele, die nach jenen Höhn verlangt – Duszy, która wyskości pragnie
vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt – Tuż przed jej lotem poprzez noc i zgrozy się lęka
da scheinest du, o lieblichster der Sterne – wtedy pojawiasz się ty, o najmilsza z gwiazd
dein sanftes Licht entsendest du der Ferne – twoje aksamitne światło przesyłasz oddali
die nächt’ge Dämmrung teilt dein lieber Strahl – twój ukochany promień rozdziela nocny mrok

und freundlich zeigst den Weg du aus dem Tal – i przyjaźnie pokazujesz drogę wyjścia z doliny,
O du, mein holder Abendstern – O ty, moja cudowna wieczorna gwiazdo

wohl grüßt’ ich immer dich so gern – zawsze wszak witałem cię tak chętnie
vom Herzen, das sie nie verriet – z serca, które jej nigdy nie zdradzi
grüß sie, wenn sie vorbei dir zieht – pozdrów ją, jeśli będzie szybować obok ciebie.

wenn sie entschwebt dem Tal der Erden – jeśli oddali się od ziemskiej doliny
ein sel’ger Engel dort zu werden! – aby tam zostać błogosławionym aniołem!

PARSIFAL (1. AKT)
MONOLOG AMFORTASA Z 1 AKTU

Nein! Lasst ihn unenthüllt! – Nie! Pozostawcie go zasłoniętym!
Oh! Das keiner, keiner diese Qual ermisst – O! Że nikt, nikt tej męki nie zmierzy
Die mir der Anblick weckt – którą we mnie ten moment wzbudza
Der euch entzückt! – który was oczarowuje!
Was ist die Wunde? Ihrer Schmerzenwut, – Czym jest ta rana? Jej wściekły ból,
gegen die Not, die Höllenpein, – wobec tej powinności, wobec tej piekielnej męki,
zu diesem Amt, verdammt zu sein! – zostać przeklętym do sprawowania tego urzędu!
Wehvolles Erbe dem ich verfallen, – Pełne boleści dziedzictwo, któremu przepadłem,
Ich, einzger Sünder unter allen, – ja, jedyny grzeszny spośród wszystkich,
Des höchsten Heiligtums zu pflegen, – aby sprawować opiekę nad najwyższą świętością,
Auf Reine herab zu flehen seinen Segen! – I to Najczystsze o błogosławieństwo błagać!
O! Strafe ohne gleichen, – o! Kara która nie ma równej sobie,
Des, ach, gekränkten Gnadenreichen – tego, ach, umęczonego, pełnego łaski…
Nach ihm, nach seinem Weihegruße, – Jego, jego świętego pozdrowienia,
Muss sehnlich mich`s verlangen, – muszę chciwie łaknąć
Aus tiefster Sele Heilesbuße, – z głębi, nie uzdrowionej z pokuty, duszy
Zu ihm muss ich gelangen… – do niego muszę się udawać…
Die Stunde naht – Godzina się zbliża…
Ein Lichtstrahl senk sich auf das heilige Werk – Promień światła kładzie się na świętym przyrządzie,
Die Hülle fällt – Osłona opada…
Dich frage ich, gepriesner Engel Gottes – Ciebie pytam, sławiący Boga aniele
Der meines Heils Bedingung mir gewann – Który mi, warunek mojego zbawienia zdobyłeś
War ich unselger Spielwerk deines Spottes – Czy byłem tylko nieszczęśliwą zabawką twojego szyderstwa,
Als die Erlösung du mir zeigtest an? – gdy wyzwolenie mi pokazałeś?
Vergebne Hoffnung! – Daremna nadzieja!
Furchtbar eitler Wahn! – Straszliwie próżna mara!
Nur eine Hoffnung soll mir bleiben – Tylko jedna nadzieje mi pozostaje
Nur eine unerschöttert stehn – Tylko jedna nieporuszenie trwa
So lang der Erde Keim auch treiben – tak długo jak ziemi zarodki ją drążą
So muss sie doch zu Grunde gehn – przecież w końcu musi przestać istnieć!
Des Weihgefässes, göttlicher Gehalt – Boska zawartość świętego naczynia,
Erglüht mit läuchtender Gewalt – Rozżarza się ze świetlistą mocą,
Durchzückt von selegsten Genußes Schmerz, – Wzdraga się, po błogosławionym sporzyciu, ból,
Des heiligsten Blutes Quel, – Czuję jak najświętszej krwi źródło
Fühl ich sich gießen in mein Herz. – wlewa się do mojego serca.
Des eignen, sündigen Blutes Gewell, – Teraz tej własnej, grzesznej krwi fala,
In wahnsinniger Flucht muss mir zurück dann fließen – w szalonej ucieczce musi spowrotem płynąć,
In die Welt der Sündensucht – do świata grzesznego pragnienia,
Mit wilder Scheu sich ergießen – z dzikim wstydem się przelać.
Von neuem sprengt es das Tor, – Od nowa przeskakuje przez tę bramę,
Daraus es nun strömt hervor – skąd teraz się wylewa,
Hier durch die Wunde, der seinen gleich, – tu przez ranę, która identyczna z jego raną,
Geschlagen von desselben Speres Streich – zadana tej samej włóczni ciosem,
Der dort den Erlöser die Wunde stach – która tam Zbawicielowi zadała ranę,
Aus der mit blutgen Tränen – z której krwawymi łzami,
Der göttliche weint ob der Menschheit Schmach – bóstwo płacze nad ludzką nędzą i wstydem
In Mittleids heiligen Sehnen – we współczucia świętym pragnieniu.
Und aus der nun mir, an heiligster Stelle – I z której teraz mi, w tym najświętszym miejscu,
Dem Pfleger göttlichster Gütter, – Opiekunowi najbardziej boskich dóbr,
des Erlösungs Balsams Hüter, – Strażnikowi wybawiającego balsamu,
das heisse Sündenblut – ta piekąca, grzeszna krew,
entquilt ewig erneut aus des Sehnensquele – wycieka wiecznie od nowa z tęsknoty źródła,
Das, ach, keine Büßung je ihr stillt! – Którego, ach, żadna kara nie uciszy!
Erbarmen! – Litości!
Erbarmen! – Litości!
Du Allerbarmer, ach erbarmen! – Ty – wszystkich Wybawicielu, ach litości!
Nimm mir mein Erbe, schließe die Wunde! – Zabierz mi moje dziedzictwo, zamknij tę ranę!
Das heilig ich sterbe! – Abym zbawiony umarł!
Rein dir, gesunde… – Czysty Tobie, uzdrowiony…

DAS RHEINGOLD (4. OBRAZ)
ALBERICHS FLUCH
PRZEKLEŃSTWO ALBERICHA

Schmähliche Tücke. Schändlicher Trug – Haniebna złośliwość. Wstydliwe oszustwo.
Schmähliche Tücke. Schändlicher Trug – Haniebna złośliwość. Wstydliwe oszustwo.
Wirfst Du, Frecher, die Schuld mir vor – Zarzucasz winę, bezczelniku, mnie
Die dir so wonnig erwünscht? – której sobie tak rozkosznie życzysz?
Wie gern raubtest du selbst dem Rheine das Gold, – jakże chętnie sam byś zrabował Renowi złoto
War nur so leicht die Kunst es schmieden erlangt – gdyby tylko sztuka wytopienia była łatwa
Wie glückt es nun dir Gleißner zum Heil, – jak ci się też błyskotniku, szczęści na zdrowie,
Dass der Niblung, ich, aus schmählicher Not – że to Niblung – ja – w hańbiącej potrzebie
In des Zornes zwange, – w gniewu skrępowaniu,
Den schrecklichen Zauber gewann, – Ten straszliwy czar zdobyłem
Des Werk nun lustig Dir lacht? – Którego dzieło tak pociesznie ciebie teraz bawi?
Des unseligen, Angstversehrten – tego nieszczęśliwego, tego lękiem śmiertelnie poranionego,
fluchfertige, furchtbare Tat – Jego przekleństwa straszliwy akt
Zu fürstlichen Tand soll sie fröhlich dir taugen, – jako książęca błyskotka ma ci teraz wesoło służyć
Zur Freude die frommen mein Fluch? – do zabawy, tobie cnotliwemu moje przekleństwo?
Hüte dich, herrischer Gott! – Strzeż się, władczy boże!
Frevelte ich, so frevelt ich frei an mir: – popełniłem świętokradztwo ja, ale zgrzeszyłem tylko na sobie:
Doch an allem was war, ist und wird – Jednak nad wszystkim co było, jest i będzie
Frevelst ewiger du – popełnisz świętokradztwo ty – wiekuisty
Entreißest du frech mir den Ring! – gdybyś wyrwał mi bezczelnie ten pierścień!
Ha! Zertrümmert! Zerknickt! – Ha! Zrujnowany! Ztrzaskany!
Der Traurigen traurigster Knecht! – Ze wszystkich smutnych, najsmutniejszy pachołek!
Bin ich nun frei? Wirklich frei? – jestem wolny? Naprawdę wolny?
So grüß euch dann meiner Freiheit erster Gruß – tak więc pozdrawia was mojej wolności pierwszy ukłon!
Wie durch Fluch er mir geriet, – Tak jak poprzez przekleństwo się u mnie znalazł,
Verflucht sei dieser Ring! – tak przeklęty niech będzie ten pierścień!
Gab sein Gold mir Macht ohne Maß, – dało mi jego złoto władzę bez miary,
Nun zeug sein Zauber Tod dem, der ihn trägt! – Teraz przyniesie śmierć jego czar temu, kto go nosi!
Kein Froher soll seiner sich freun, – Nikt, kto wesoły nie będzie się nim cieszył,
Keinem Glücklichen lache sein lichter Glanz! – żadnego szczęśliwca nie ucieszy jego świetlisty blask!
Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge, – Kto go posiądzie, tego niech trawi strach,
Und wer ihn nicht hat, den nage der Neid – A tego, kto go nie ma, niech łamie zazdrość!
Jeder giere nach seinem Gut, – każdy będzie chciwie żądał jego wartości
doch keiner genieße mit Nutzen sein – ale nikt go z pożytkiem nie skonsumuje!
Ohne Wucher hüt ihn sein Herr; – Bez korzyści będzie go strzegł jego pan;
Doch den Würger zieh er ihm zu! – dusiciela będzie jednak przyciągał!
Dem Tode verfallen feßle den Feigen die Furcht: – Przerażenie skrępuje tchórza, już przepadłego śmierci:
So lang er lebt sterb er lechzend dahin – który jak długo jak żyje, będzie chciał całym pragnieniem oddać życie za niego,
Des Ringes Herr als des Ringes Knecht! – Pan pierścienia jako pierścienia pachoł!
Bis in meiner Hand den geraubten wieder ich halte! – Dopóki w swojej ręce, tego zrabowanego, znów ja nie będę trzymał!
So segnet in höchster Not der Nibelung seinen Ring: – tak błogosławi, w najwyższej potrzebie, Niblung swój pierścień:
Behalt ihn nun, hüte ihn wohl! – Zatrzymaj go, strzeż go dobrze!
Meinem Fluch fliehest du nicht! – Przed moim przekleństwem nie uciekniesz!

WALKÜRE (3. AKT)
WOTANS ABSCHIED – POŻEGNANIE WOTANA

Leb wohl du kühnes, herrliches Kind – Żegnaj, dzielne, wspaniałe dziecko
Du meines Herzens heiligster Stolz – Mojego serca najświętsza dumo
Leb wohl – Bądź zdrowa
Leb wohl – Bądź zdrowa
Leb wohl… – Żegnaj…
Muss ich dich meiden – Będę Cię musiał unikać
Und darf nicht minnig – I nie wolno mi będzie miłośnie
Mein Gruß dich mehr grüßen – moim pozdrowieniem cię więcej powitać
Sollst du nun nicht mehr – Nie będziesz już mogła
Neben mir reiten – obok mnie szarżować
Noch Meth beim Mal mir reichen – ani podać mi miodu podczas uczty
Muss ich verlieren – muszę stracić
Dich, die ich liebe – Ciebie, którą kocham
Du lachende Lust meines Auges – Ty śmiejąca się rozkoszy moich oczu.
Ein bräutliches Feuer soll Dir nun brennen – Niech więc narzeczeński ogień ci zapłonie
Wie nie einer Braut es gebrannt – jaki nigdy żadnej pannie młodej jeszcze nie płonął
Feurige Glut umglühe den Fels – Płomienny żar opłoni tę skałę
Mit zehrenden Schrecken scheuch es den Zagen – Z trawiącym przerażeniem spłoszy tchórza
Der Feige flehe Brünhildes Fels – Kto bojaźliwy – ucieknie od Brunhildy skały
Denn einer nur freie die Braut – bo tylko jeden zdobędzie tę brankę
Der Freier wie ich der Gott – ten pretendent jak bóg – ja
Der Augen leuchtendes Paar – Ta, błyszczących oczu para,
Das oft ich lechelnd gekost – której tak często, uśmiechając się, mogłem kosztować,
Wenn Kampfes Lust ein Kuss Dir lohnte – Gdy do walki ochota pocałunkiem Cię nagradzała
Wenn kindisch lallend der Helden Lob – bo dziecinnie gaworząc, pochwała kolejnego bohatera
Von holden Lippen Dir floss – z wdzięcznych ust ci spływała.
Dieser Augen strahlendes Paar – tych oczu promieniejąca para
Das oft im Sturm mir geglänzt – Która tak często podczas nawałnic mi błyszczała
Wenn Hoffnungssehnen das Herz mir sengte – Gdy nadziei tęsknota moje serce paliła
Nach Weltenwonne mein Wunsch verlangte – Do rozkoszy świata wyrywała się pałając moja wola
Aus wild webenden Bangen – z dziko utkanych, pętających mnie więzów.
Zum letzten Mal letz es mich heut – ona po raz ostatni mi się dziś spóźnia
Mit des Lebewohles letztem Kuss – z ostatnim pożegnania pocałunkiem.
Dem glücklichern Manne glänze sein Stern – Szczęśliwemu mężczyźnie zapłonie jego gwiazda
Dem unseligen Ewgen muss es scheidend sich schliessen – która nieszczęśliwemu Wiecznemu musi tu w rozstaniu zgasnąć.
Denn so kehrt der Gott sich dir ab – bo tak właśnie odwraca się od ciebie bóg
So küsst er die Gottheit von dir. – tak odcałowuje od Ciebie boskość.
Loge hör! Lausche hierher! – Loge słysz! Nasłuchuj tutaj!
Wie zuerst ich dich fand als feurige Glut – jak na początku cię znalazłem w płonącym żarze
Wie dann einst du mir schwandest als scheifender Lohe – Jak się potem, jako wszędobylski płomień, wymknąłeś,
Wie ich dich bannt – jak cię wtedy związałem
Bann ich dich heut – tak wiążę cię i dziś!
Herauf wabernde Lohe! – Do mnie, pryskający, iskrzący płomieniu!
Umlodre mir feurig den Fels! – Otocz mi topiącym, płynnym płomieniem tę skałę!
Loge! Loge! Hierher! – Loge! Loge! Tutaj!
Wer meines Speres Spitze fürchtet – Kto obawia się ostrza mojego oszczepu
Durchschreite das Feuer nie! – Ten nie przekroczy tego ognia nigdy!
Keinem Glücklichen lache sein lichter Glanz! – żadnego szczęśliwca nie ucieszy jego świetlisty blask!